Skip to content
مشاهده همه Events

گفتن بله جلسه اطلاع رسانی

ITC میزبان یک بحث و پرسش و پاسخ جامع در کافه تریا ITC و همچنین یک فرصت تکمیل برنامه در کتابخانه ITC خواهد بود.

این رویداد برای سالمندان SCSD، On Tech و SAS و خانواده های آنها آزاد است. ***برای راحتی از دانش آموزان خواسته می شود لپ تاپ به همراه داشته باشند.