Skip to content
Eeg Dhammaan Wararka & Sheekooyinka

Dheh Haa & Cusboonaysiinta COVID-19 (6/25/2021)

Markay Dhahdaan Haa Kulliyada Shuraakadayada ku soo noqdaan jawi waxbarasho oo shaqsi ah xilliga deyrta 2021, dheh Haa Syracuse waxay dib u soo celin doontaa mas’uuliyadeeda arday, halkan laga helay .

Waxaad dhahdaa Haa Culimadu waa inay ka hubiyaan kulliyadahooda si ay u xaqiijiyaan inay u hoggaansamaan xeerarkooda/siyaasyadooda marka ay ku soo laabtaan jaamacadda.