Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

Nói Có & Cập nhật về dịch bệnh COVID-19 (25/6/2021)

Khi các Đối tác Đại học Say Yes của chúng tôi quay trở lại môi trường học tập trực tiếp tại trường cho học kỳ Mùa thu năm 2021, Say Yes Syracuse sẽ khôi phục các trách nhiệm của sinh viên, được tìm thấy tại đây .

Học sinh Say Yes nên kiểm tra với các trường đại học tương ứng của mình để đảm bảo rằng họ tuân thủ các hướng dẫn/chính sách của mình khi quay trở lại trường.