Skip to content

Steps to Prepare for College

It’s never too early for you to embark on an exciting journey towards your dream college! Follow these helpful steps, and you’ll not only be well-prepared for the college application process but also supercharge your chances of discovering the perfect match for your academic and personal aspirations.

View Steps to Prepare for College

Viện trợ tài chính

Mặc dù việc đăng ký hỗ trợ tài chính lúc đầu có vẻ khó khăn nhưng chúng tôi có thể chỉ cho bạn các nguồn tài nguyên trực tuyến và các dịch vụ sẵn sàng vào đại học trong cộng đồng để trợ giúp.

Xem hỗ trợ tài chính 101

Nhận hỗ trợ bổ sung

Cuộc sống đại học có thể vừa thú vị vừa đầy thử thách, và để phát triển về mặt học thuật cũng như cá nhân trong chương quan trọng này của cuộc đời, điều quan trọng là bạn phải có được sự hỗ trợ phù hợp. Những dịch vụ hỗ trợ bổ sung này được thiết kế để trao quyền cho sinh viên đại học những công cụ bạn cần để vượt trội và tận dụng tối đa trải nghiệm đại học của mình.

Xem Nhận hỗ trợ bổ sung

Hãy nói chuyện!

Bạn có thể tiếp cận giáo dục đại học mà không gặp khó khăn về tài chính và Say Yes Syracuse sẵn sàng hỗ trợ ước mơ của bạn và biến chúng thành hiện thực. Hành trình đi đến thành công của bạn bắt đầu từ đây. Có một vài câu hỏi? Hãy sắp xếp một cuộc hẹn để gặp chúng tôi!

Sắp xếp một cuộc hẹn

Áp dụng ngay bây giờ

Bạn có thể tiếp cận giáo dục đại học mà không gặp khó khăn về tài chính và Say Yes Syracuse sẵn sàng hỗ trợ ước mơ của bạn và biến chúng thành hiện thực. Hành trình đi đến thành công của bạn bắt đầu từ đây. Có một vài câu hỏi? Hãy sắp xếp một cuộc hẹn để gặp chúng tôi!

Áp dụng ngay bây giờ