Skip to content
Xem tất cả Những câu chuyện mới

SUNY/CUNY Tăng cơ hội tài trợ (11/6/2021)

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng bắt đầu từ học kỳ Mùa thu năm 2021, số tiền Trợ cấp Cơ hội SUNY/CUNY sẽ tăng lên 3.000 USD mỗi năm (hoặc 1.500 USD mỗi học kỳ).

Trợ cấp Cơ hội cung cấp tới 3.000 USD mỗi năm và có thể được sử dụng để thanh toán sách, phí hoặc tiền phòng và bữa ăn. Các khoản trợ cấp này được trao cho những sinh viên đủ điều kiện của Say Yes Syracuse đăng ký vào trường cao đẳng hoặc đại học SUNY hoặc CUNY và những người:

  • Nhận kết hợp các khoản trợ cấp TAP của Tiểu bang New York và các khoản trợ cấp của Liên bang Pell bao gồm học phí
  • Cư trú trong khuôn viên trường hoặc nhà ở hoặc căn hộ liên kết với khuôn viên trường

Trợ cấp Cơ hội, khi kết hợp với các khoản viện trợ khác, không thể vượt quá chi phí tham dự.